logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

2023./2024.mācību gads

 • 1.-8. klasēm un 10.-11. klasēm mācību gads noslēgsies 2024. gada 31. maijā

  • 9. klašu skolēniem - 14. jūnijā

  • 12.klašu beidzējiem – 21. jūnijā

 

Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim

Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;

Pavasara brīvdienas no 2024. gada 11. marta līdz 15. martam.

Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2024. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Klašu audzinātāji

Mēs strādājam  KOPĀ, pamatojoties uz VV1Ģ attīstības stratēģiju 2021 - 2027

Prioritātes 2023./2024.mācību gadam

 • Skola, kā mācīšanās organizācija ar vienotu redzējumu un visām mērķgrupām skaidri saprotamu sistēmu;
 • Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošana: vērtēšanas kārtības pilnveide;
 • Digitālās stratēģijas izveide un jēgpilna IT līdzekļu lietošana mācību procesā;
 • Valsts aizsardzības mācības ieviešana

Ventspils valstspilsētas izglītības darba prioritātes un uzdevumi 2023./2024.m.g.

Veiksmīga izglītības pārvaldība.

Sadarbības attīstīšana visos līmeņos:

 • Kvalitatīvu cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas sekmēšana
 • Izglītības iestāžu lomas vietējā kopienā stiprināšana
 • Nodrošināt efektīvu atbalstu izglītības iestāžu kā mācīšanās organizācijas pilnveidei

Kvalitatīvas mācības

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanas un vērtēšanas pilnveide:

 • Izglītojamo spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust uzskatus, risināt problēmas mainīgās, reālās dzīves situācijās veicināšana
 • Daudzpusīga un konkurētspējīga izglītības piedāvājuma nodrošinājums
 • Pedagogu atbalsta sistēmas pilnveide izglītības iestādē un pašvaldībā
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas pilnveide, lai vērtēšana veidotos par ikdienas atbalstu izglītojamā sniegumam

Iekļaujoša un atbalstoša izglītības vide

Ikviena indivīda vienreizīguma ievērošana izglītības procesa īstenošanas gaitā:

 • Atbalsta sistēmas efektīvas darbības nodrošināšana un pilnveide
 • Izglītojamo un pedagogu psihoemocionālās labbūtības stiprināšana un droša mācību vide
 • Iekļaujošu un uz vienlīdzības principiem balstītu izglītības programmu realizēšana

Atbilstība izglītības mērķiem

 • Mērķtiecīgi virzīta izglītības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana, pamatojoties datos, ieguldījumos, procesā un rezultātos balstītā pieejā
 • Rezultātu un sasniegumu atbilstības izvirzītajiem izglītības mērķiem analizēšana, uzlabojumu ieviešana
 • Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide

Metodiskā tēma: izglītojamo pilsoniskās līdzdalības apziņas stiprināšana sabiedrības un vides ilgtspējai

IZM  mērķis - IKVIENAM BĒRNAM LATVIJĀ, NEATKARĪGI NO VIŅA DZĪVESVIETAS, JĀNODROŠINA KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA, KURU ĪSTENO MOTIVĒTI PEDAGOGI ILGTSPĒJĪGĀ IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ.

__________________________________________________________________________________________________________

Prioritātes 2022./2023.mācību gadam

 • līderu jauda ilgtspējīgai un efektīvai pārvaldībai
 • personalizēta izglītība
 • digitālā transformācija.

 

Ventspils pilsētas mērķi un prioritātes 2022./2023.mācību gadam

1.Kvalitatīvu un efektīvu izglītības pakalpojumu plānošana un to īstenošana:

 • dažādu izglītības posmu mācību procesu savstarpēja koordinācija;
 • mācību procesa aktivitātes ārpus skolas;
 • personāla profesionālā pilnveide un cilvēkresursu piesaiste.
 1. Individualizēta un diferencēta pieeja izglītojamajiem ikviena bērna un jaunieša daudzpusīgai attīstīšanai:
 • rīcības programmu un dažādu projektu realizēšana;
 • ikvienam atbilstošas izglītības programmas piedāvāšana;
 • atbalstošas mācību vides nodrošināšana.
 1. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura realizēšana :
 • pieejas maiņa vērtēšanas sistēmā;
 • pedagogu atbalsta sistēmas attīstīšana;
 • dažādu mācību līdzekļu un atbilstošu metožu lietošana mācību procesā.
 1. Izglītības kvalitātes paaugstināšana, balstoties uz mācību sasniegumu un vides faktoru datu analīzi, turpmākās rīcības noteikšana:
 • izglītības iestāžu vides apstākļu analizēšana;
 • izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide;
 • mācību procesa nodrošināšana COVID – 19 pandēmijas apstākļos.

 Pašvadīta mācību procesa dažādošana, attīstot caurviju prasmes.

 

 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas mērķis – Kvalitatīvas, laikmeta prasībām atbilstošas izglītības nodrošināšana.

06.-17.februāris AKREDITĀCIJA

Prioritātes un sasniedzamie rezultāti

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana

 • Tiek ieviests jaunā mācību satura kompetenču pieeja visās klasēs
 • Paaugstināta STEM mācīšanās kvalitāte
 • Pilnveidotas skolēnu mācīšanās caurviju prasmes
 • Organizēta skolēnu aktīvu līdzdarbošanos mācību procesā
 • Paaugstināta formatīvās vērtēšanas nozīme
 • Padziļināto un specializēto kursu pasniegšana
 • Pedagogu sadarbība jomu priekšmetos un sadarbības grupās
 • Edurio aptaujas no skolēniem, skolotājiem, tos analīze:

5.-9.09. IKVD skolēniem, vecākiem, pedagogiem- drošība, labsajūta

9.01.-16.01. VV1Ģ skolēniem- Adaptācija 

13.03- Vispārējā aptauja par 10.,11.klašu izvēļu groziem

10.05.- Vispārējā vecāku aptauja

24.05- IKVD skolēniem, vecākiem, pedagogiem- drošība, labsajūta

 • Priekšmeta Projekta darbs īstenošana, no tiem 60 % STEM priekšmetos
 • Sadarbība, īstenojot praktiskas nodarbības VeA , ZK slimnīcā, Digitālo centrā, bibliotēkā, Ventspils muzejos, uzņēmumos
 • Pašvadītās mācīšanās organizēšana/ īstenošana.
 • Skolotāju dalība Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE mācībās “Būtiskākās izmaiņas izglītības procesā, īstenojot lietpratības pieeju”- oktobris- janvāris
 • Atbalsta nodrošināšana ikvienam skolēnam, individualizējot un diferencējot darbu

 

Skolēnu sasniegumi un atbalsts           

 • Skolas atbalsta personāla pieejamība ( psihologs, karjeras konsultants, bibliotekāre, medmāsa) skolēniem, vecākiem, skolotājiem
 • Darbs ar talantīgiem skolēniem
 • MOT programma 7. klasēs

 

Sadarbība ar vecākiem

 • Skolēnu vecāku iesaistīšana līdzatbildīgās sadarbības procesos:

Izglītojošos semināri skolēnu vecākiem ”Kā būt atbalstošam vecākam bērna karjeras izvēles procesā”

Vecāku iepazīstināšana nodarbībās ar skolotāju darbu/ sadarbību ar skolēniem Vecāku vakarā "Es varu palīdzēt un atbalstīt bērnu, ja zinu, kā viņš mācās"( stundas kā skolēniem)  5.oktobris….

 • Vecāku skolas izveidošana un izglītojošu nodarbību īstenošana skolēnu vecākiem sadarbībā ar dažādiem speciālistiem, pedagogiem, psiholoģi, absolventiem
 • Atbalsts vecāku iniciatīvām- skolas padome 2 x semestrī – 28.septembris –skolas pašvērtējums/ iekšējās kārtības noteikumi, 2.novembris – skolēnu ēdināšana/….u.c.
 • Vecāku dienas – 2022.gada 2.novembris/ 2023.gada 12.aprīlis

 

 AUDZINĀŠANAS DARBS

Pamats : Audzināšanas programma 3 gadiem

 

Prioritātes 3  gadiem

1.Tradīciju kopšana un vērtībās balstītu tikumu izkopšana

 • Tradicionālo pasākumu organizēšana, popularizēšana
 • Skolēnu pašpārvaldes organizētie pasākumi, kuri vērsti uz tikumu un vērtību izkopšanu
 • Organizēti pasākumi, kas raksturīgi tikai Ģimnāzijai:

Latvijas nedēļa - Gaismas ceļa izveide pie skolas un Gada balvas labākajiem izglītojamiem, pedagogiem, darbiniekiem

Skolas dzimšanas diena - koncerts „Es sveicu savu skolu”. Ziemassvētku koncerti

Orientēšanās Iznāc Ziemassvētku gaismā

Valentīndienas pasākums – konkurss “Lasīt  mīlestību starp rindiņām”

Pateicības diena “Tu esi mūsu lepnums”

“Teicamnieku kliņģeris”

"Baltā galdauta svētki"

Balvas “Lielā Cerība” pasniegšanas ceremonija

Pasākumi - Labdarības akcija, vides akcijas, Labo darbu nedēļa, tikumības mēnesis

 • Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas veicināšanas pasākumi:

“Kafija ar politiķiem” (tikšanās ar skolas un pilsētas vadību)

Valsts svētku, latviešu tradicionālo svētku   atzīmēšana (organizējot skolā, iesaistoties pilsētas un valsts aktivitātēs)

 

 

2.Skolēnu labbūtības, sabiedriskās līdzdalības un personiskās līderības veicināšana.

 

Sadarbība skolas pašpārvaldei, atbalsta personālam un klašu audzinātājiem, psihoemocionālo labbūtības veicinošo pasākumu īstenošanā:

 • Skolēnu konferences ar diskusijām, grupu darbu - organizēšana – pašvadītā mācīšanās –vai es lietoju domāšanas, emocionālo procesu un uzvedības regulēšanas rīkus, lai sistemātiski orientētu sevi uz personisko mērķu sasniegšanu.
 • Klases audzināšanas, vēstures un sociālo zinību stundas un parlamenta stunda par sabiedrisko līdzdalību un personisko līderību
 • Skolēnu iesaistīšanās dažādās akcijās
 • Skolēns kā skolotājs- mācību stundā/ klases stundā / aktivitāšu organizēšanā, izmantojot projekta “Kontakts” pieredzi
 • JSPA projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošana
 • Dalība MOT skolu programmā
 • Dalība starptautiskos ERASMUS KA2 projektos

Senas lietas – jaunas telpas (Old places – new spaces)

Ceļš uz pilsētu ( WayS – aWay from the Suburbs)

 • Informatīva kampaņa par mentālās veselības problēmām pusaudžu un jauniešu vidū.
 • “Socializēšanās”, “Atpūtas” un “Kustību” nedēļas (klases tiks izaicinātas vairāk kustēties un brīvajā laikā doties āra aktivitātēs, skolā justies kā mājās)
 • Klases stundas sadarbībā ar skolas psihologu, karjeras konsultantu, medmāsu, bibliotekāri
 • Skolēnu līdzdalība makulatūras, bateriju vākšanas akcijās. Labdarības akcijā, sagaidot Ziemassvētkus, Labo darbu nedēļa

 

3.Kultūras un mākslas praktizēšana un jaunrade, ietverot karjeras izglītību, sadarbību ar NVO un gatavošanos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

 

 • Gatavošanās Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Izcīnīta iespēja piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2025.gadā
 • Skolēnu iepazīstināšana ar dažādām NVO un to iespējām. Aptauja, lai noskaidrotu skolēnu iesaisti NVO un kādas NVO viņus interesē. Informatīvas nodarbības par skolēniem interesējošām NVO
 • Sadarbība ar neformālās izglītības iestādēm kultūras un mākslas praktizēšanā un jaunradē
 • Skolēnu pašpārvaldes organizētas dažādas darbnīcas, mākslinieciskās jaunrades pasākumi
 • Karjeras izglītības pasākumi caur pieredzes stāstiem
 • Skolas pašdarbības kolektīvu dalība:

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koru konkurss Dziesmai būt! (reģionos un Rīgā);

Vokālās mūzikas konkurss Balsis 2022 (reģionos un Rīgā);

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates un defile programmu konkurss (Rīgā)

Skatēs un konkursos 2022-2025.gadam

 

 • Kopīgas mācību stundas, pasākumi, kuri veicina izglītojamo jaunradi:
 • Darbnīcas - lentīšu locīšanā, apsveikuma kartiņu veidošanā, Ziemassvētku eglītes dekorāciju veidošanā, piparkūku dekorēšanā.
 • Mākslinieciskās jaunrades pasākumi - Valentīndienas dziesmu konkurss, Deju konkurss
 • Tradicionālie pasākumi - Dzejas dienas, Mākslas dienas, Valsts svētku koncerts, Ziemassvētku koncerts, Baltā Galdauta svētki
 • Pasākumu cikls “Iedvesmas stāsti”/ “Karjerskrējiens”, tikšanās ar skolas absolventiem, saruna par viņu ceļu uz savu izaugsmi. Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

                    

                                                                                                               

VIDE

Prioritāte /Sasniedzamais rezultāts

 

 • Drošības protokola ievērošana ( Covid 19)-Telpu vēdināšana, higiēnai, plūsmu nodalīšana iespēju robežās
 • Mācību procesa nodrošināšana COVID – 19 pandēmijas apstākļos( pēc IKVD un SPKC rekomendācijām)
 • Mājas lapas sadaļu un informācijas pieejamības pārskatīšana, pārveidošana informācijas pārskatāmībai, informētības uzlabošanai
 • Sociālo tīklu aktivizēšana. Regulāra informācija sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Instagram
 • WhatsApp vecāku grupu izveide
 • Vides infrastruktūras labiekārtošana vides apstākļu uzlabošana drošībai un labsajūtai:

Parlamenta telpas izveide

Gleznu izstādes

Ēdnīcas vides pārveidošana

 

Sadarbojoties savā starpā, mēs nododam  zināšanas par sadarbības prasmēm saviem skolēniem. Strādājot kopā, mēs radām labāku mācīšanās pieredzi.

Uz sadarbību !

 

 

 

2022./2023.mācību gada 1.semestra darbs


Dalīties: