logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

21.gs.prasmes skolēniem

 

 Dzīvei 21.gadsimtā skolēniem ir nepieciešamas 16 prasmes.(Tulkojums no angļu valodas).

21.gs. prasmes

Pamata pratības

Kā skolēni izmanto pamata prasmes ikdienas uzdevumu veikšanā

Kompetences

Kā skolēni spēj veikt sarežģītus uzdevumus

 

Rakstura īpašības

Kā skolēni tiek galā ar savu mainīgo vidi

1.      Rakstpratība

2.      Rēķināšanas pratība

3.      Dabaszinātņu pratība

4.      IKT (Digitālā) pratība

5.      Finanšu pratība

6.      Kultūras un pilsoniskā pratība

7.      Kritiskā domāšana/ problēmu risināšana

8.      Radošums

9.      Komunikācija (saziņa, saskarsme)

10.  Sadarbība

11.  Zinātkāre

12.  Iniciatīva

13.  Neatlaidība/rakstura stingrība

14.  Piemērošanās (pielāgošanās)

15.  Līderība

16.  Sociālā un kultūras apziņa

Mūžizglītība

 

  Vispārējās un mērķtiecīgās mācīšanās stratēģijas sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanai

(CentrāKā mācīt visas prasmes

 • Stimulēt uz spēlēm balstītu mācīšanos
 • Sadalīt mācīšanos mazākās, saskaņotās daļās
 • Radīt mācīšanās darbībām drošu vidi
 • Veidot uz izaugsmi vērstu attieksmi
 • Veicināt audzinošanas attiecības
 • Dot pietiekami daudz laika koncentrēties
 • Veicināt pārdomu spriedumus un analizēšanu
 • Izteikt pienācīgu atzinību
 • Sekmēt bērna tēmu atklāšanu
 • Palīdzēt bērnam izmantot savu personību un priekšrocības
 • Nodrošināt piemērotus grūtākus uzdevumus
 • Izrādīt interesi par bērnu un rūpes
 • Nodrošināt skaidrus mācīšanās mērķus, kas vērsti uz precīzi formulētām prasmēm
 • Izmantot praktisku, ar dzīvi saistītu mācīšanās pieeju

( Atsevišķi pa daļām, sākot no augšas pulksteņrādītāja virzienā pa apli):

Kompetences:

Kritiskā domāšana/ problēmu risināšana

 • Sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti (atbildes reakciju)

Radošums

 • Rast iespējas kaut kā radīšanai un jauninājumu ieviešanai
 • Nodrošināt izvēles patstāvību

Komunikācija (saziņa, saskarsme)

 • Radīt ar valodu bagātu vidi

Sadarbība

 • Veicināt lielāku cieņu un toleranci (iecietību) pret citiem
 • Nodrošināt grupu darba iespējas

Rakstura īpašības:

Zinātkāre

 • Veicināt jautājumu uzdošanu/ minējumu izteikšanu
 • Nodrošināt izvēles patstāvību
 • Radīt pārliecību par zināšanām, kas ļauj uzdot jautājumus un ieteikt jauninājumus
 • Izraisīt pretrunas, iebildumus

Iniciatīva

 • Nodrošināt ilglaicīgus, skolēniem pievilcīgus projektus
 • Veidot pārliecību par spēju sasniegt rezultātu (gūt panākumus)
 • Nodrošināt izvēles patstāvību

Neatlaidība/rakstura stingrība

 • Radīt iespējas mācīties no neveiksmēm

Piemērošanās (pielāgošanās)

 • Veicināt spēju valdīt pār emocijām
 • Piekopt gan elastīgumu, gan stingri strukturētu kārtību

Līderība

 • Attīstīt spēju vest sarunas
 • Veicināt empātiju

Sociālā un kultūras apziņa

 • Veicināt lielāku cieņu un toleranci (iecietību) pret citiem
 • Veicināt empātiju
 • Sekmēt kulturālo pašapziņu

 

Desmit galvenās prasmes 

2020. gadā

2015.gadā

1.      Sarežģītu problēmu risināšanas prasme

2.      Kritiskā domāšana

3.      Radošums

4.      Cilvēku pārvaldība

5.      Darbības saskaņošana ar citiem

6.      Emocionālā inteliģence

7.      Spriedumu izteikšana un lēmumu pieņemšana

8.      Prasme palīdzēt

9.      Prasme vest sarunas

10.  Kognitīvais (domāšanas) elastīgums

1.      Sarežģītu problēmu risināšanas prasme

2.      Darbības saskaņošana ar citiem

3.      Cilvēku pārvaldība

4.      Kritiskā domāšana

5.      Prasme vest sarunas

6.      Kvalitātes kontrole

7.      Prasme palīdzēt

8.      Spriedumu izteikšana un lēmumu pieņemšana

9.      Aktīva klausīšanās

10.  Radošums

 


Avots: Pasaules Ekonomikas forums, Ziņojums par darba tirgu nākotnē

....................................................................................

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas Vecāku konference

“Mūsdienīgas skolas absolvents: zināšanas, prasmes un vērtības” (2016. gada 5. oktobrī)

 

Kādas VĒRTĪBAS un RAKSTURA ĪPAŠĪBAS ir nepieciešamas skolas absolventam?

 

MĒRĶTIECĪBA: izvirza augstus mērķus un plāno veicamās darbības, lai mērķus sasniegtu; nebaidās kļūdīties un riskēt; mācās no savām un citu pieļautajām kļūdām; pirms rīcības izvērtē tās radītās sekas; ir neatlaidīgs mērķu sasniegšanā, patstāvīgi pārvar šķēršļus un grūtības; pēc nosprausto mērķu sasniegšanas izvirza jaunus mērķus un neapstājas pie sasniegtā; patstāvīgi plāno nākotni atbilstoši savām interesēm; savā rīcībā orientējas uz augstāko rezultātu (izcilību)

ATBILDĪBA: uzņemas atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpilda solījumus un atzīst kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpilda uzticētos pienākumus; iesāktos darbus paveic līdz galam; patstāvīgi pieņem lēmumus par savu nākotni un izvēlas piemērotāko alternatīvu; ir godīgs pret sevi un apkārtējiem; izrāda iniciatīvu un ir līderis, strādājot komandā

PATSTĀVĪBA: pieņem pārdomātus lēmumus, kas ietekmē turpmāko dzīvi; izvērtē dažādas alternatīvas un izvēlas labāko variantu; meklē atbalstu un palīdzību, pirms ir radušās problēmas; plāno savu nākotni un rīkojas atbilstoši nākotnes iecerēm; izsaka savu viedokli un argumentēti pamato to; nebaidās no izaicinājumiem, ir drosmīgs izmēģināt jaunas lietas; spēj pielāgoties dažādām situācijām un piedāvā radošus risinājumus

 

Kādas PRASMES ir nepieciešamas skolas absolventam?

 

SADARBĪBA: uzklausa citu cilvēku viedokli; labprāt sadarbojas ar citiem un uzņemas atbildību komandā; bez aizspriedumiem izturas pret atšķirīgi domājošiem cilvēkiem; sastrādājas komandā un respektē viedokļu dažādību; ir gatavs organizēt un vadīt citus cilvēkus un būt par komandas līderi; pieņem pārdomātus lēmumus, ņemot vērā citu iesaistīto cilvēku viedokli un situācijas apstākļus

KRITISKĀ DOMĀŠANA: patstāvīgi analizē informāciju un sistematizē savas zināšanas; atlasa būtiskāko informāciju un nosaka savas rīcības prioritātes; kritiski izvērtē savu darbību, apzinoties savas stiprās puses un izaicinājumus; pauž pamatotu, argumentētu viedokli dažādās dzīves situācijās; ieklausās citu cilvēku vērtējumā, lai uzlabotu savu sniegumu; pārzina faktus (zināšanas) un saskata likumsakarības

UZŅĒMĪBA: labprāt uzņemas iniciatīvu, piedāvā savas idejas un risinājumus; seko līdzi aktualitātēm un iesaistās sabiedriskajos procesos; paļaujas uz sevi un citiem cilvēkiem; pozitīvi raugās uz pārmaiņām; pats plāno savu dienaskārtību un seko līdzi izvirzīto mērķu sasniegšanai; nebaidās meklēt atbalstu un palīdzību nepieciešamības gadījumā; ir pārliecināts par pieņemtajiem lēmumiem un izdarītajām izvēlēm