logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

 

Atbalsta personāls

Atbalsta personāla darba plāns

Atbalsta personāla nolikums

Izglītības psihologs

Izglītības psihologa darbs ir vērsts uz mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uzvedības vai saskarsmes grūtību mazināšanu, kā arī pozitīvas pašizaugsmes veicināšanu izglītojamajiem; uz palīdzību risināt izglītojamo mācīšanās grūtības, sociālās un emocionāla rakstura problēmas, sadarbojoties ar izglītojamo vecākiem, citiem likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri iesaistīti izglītojamā problēmas risināšanā.

Skolas medmāsa

Skolas medmāsa savas kompetences ietvaros veic profilaktiskos un aprūpes pasākumus izglītojamiem veselības uzturēšanai un uzlabošanai izglītības iestādē.

Bibliotekārs

Veic bibliotēkas lietotāju reģistrāciju bibliotēkas informācijas sistēmā; izsniedz un saņemt no bibliotēkas lietotājiem paņemtās grāmatas un citus dokumentus; reģistrē bibliotēkas informācijas sistēmā izsniegumu un atgrieztās grāmatas un citus informācijas dokumentus; sniedz informācijas pakalpojumus uz vietas bibliotēkā, tiešsaistē un attālināti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; meklē, iegūst, analizē, vērtē informāciju, sagatavo mutiskas un rakstiskas uzziņas bibliotēkas lietotājiem; veicina bibliotēkas lietotāju informācijprasmi un lasītprasmi un informē pedagogus un izglītojamos par grāmatu jaunumiem, nodrošina regulāru informācijas apmaiņu ar pedagogiem par jaunākajām mācību grāmatām, metodisko literatūru, u.c.; pārzina literatūru, palīdz organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus; konsultē bibliotēkas lietotājus par bibliotēkā pieejamajiem resursiem un par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu; iepazīstina ar pielietojamām jaunākajām tehnoloģijām bibliotēku nozarē; veido un atjauno saturu skolas mājaslapas sadaļā – bibliotēka.

Karjeras konsultants

Konsultē, informē un izglīto izglītojamos, pedagogu un vecākus par karjeras attīstības jautājumiem, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

 

 

Nr.

p.k.

Vārds

Uzvārds

Amats

Kontakti

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Natālija

Beitāne

Izglītības psihologs

Mob:29551934

(Lūgums zvanīt un pieteikties individuālai konsultācijai)

e-pasts:

n.beitane@inbox.lv

Pieņemšana:

36.kabinets

12:00-17:00

 

 

 

 

 

10:00-15:00

2.

Eva

Zeltzaķe

Karjeras konsultants

Mob:22019430

e-pasts:

zz.eva@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

10:00-16:00

 

3.

Inga

Ozoliņa

Bibliotekāre

e-pasts:

inga.ozolina@ventspils.lv

08:00-16:00

 

 

 

08:00-16:00

 

08:00-16:00

 

08:00-16:00

 

08:00-16:00

 

4.

Solveiga Bruševica

Skolas medmāsa

Mob: 25960940

e-pasts:

solveiga.brusevica@venstpils.lv

08:00-14:30

 

 

 

08:00-14:30

 

08:00-14:30

 

08:00-14:30

 

08:00-14:30

 


Dalīties: