logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

     

    

  

 

 

*Skolas bibliotēkas loma mūsdienu izglītības procesā –

mācīšana un mācīšanās visiem.

 

Skolas bibliotēka nodrošina ar informāciju, kas ir būtiska, lai cilvēks varētu sekmīgi darboties mūsdienu informācijas un zināšanu sabiedrībā.

Skolas bibliotēka dod iespēju skolēniem apgūt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mācībām visa mūža garumā, attīstīt iztēli, sagatavoties dzīvei kā atbildīgiem valsts pilsoņiem.

 *IFLA skolu bibliotēku manifests 

 

*Skolas bibliotēka ir

neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, veicina intelektuālo un kulturālo attīstību, informācijas ieguves un patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos.

 *IFLA skolu bibliotēku manifests 

*Skolas bibliotēkas misija.

Skolas bibliotēka piedāvā mācībām nepieciešamos pakalpojumus, grāmatas un materiālus skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem, tādējādi veicinot kritiskas domāšanas veidošanos un visu veidu, un mediju informācijas lietotājiem nepieciešamo iemaņu apguvi.

Bibliotekārs nodrošina visu veidu grāmatu (no daiļliteratūras līdz dokumentālajām un uzziņu) un informācijas avotu (no iespiestiem līdz elektroniskajiem) pieejamību neatkarīgi no tā, vai tie ir fondos vai meklējami starpbibliotēku abonementā (SBA).

Skolas bibliotēka sniedz pakalpojumus visiem skolas kolektīva locekļiem neatkarīgi no vecuma, rases, tautības, valodas, dzimuma, reliģiskās, profesionālās, sociālās piederības.

Pakalpojumu un krājumu pieejamības princips balstās uz Apvienoto Nāciju Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju un nosaka tā neatkarību no jebkādas ideoloģiskas, politiskas un reliģiskas cenzūras vai komerciāla spiediena.

*Bibliotekāriem un skolotājiem strādājot kopīgi, skolēnu sekmju un intelektuālais līmenis ir augstāks. Viņi labāk apgūst lasīšanas, informācijas un sazināšanās tehnoloģiju iemaņas, pierod patstāvīgi risināt problēmas.

 *IFLA skolu bibliotēku manifests 

*Skolas bibliotēkas uzdevumi.

Skolas bibliotēka, sekmīgi organizējot savu darbību:

  • palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši izglītības standartam un mācību programmām;
  • attīsta un stiprina bērnā paradumu un prieku lasīt un mācīties, kā arī izmantot bibliotēku visu mūžu;
  • piedāvā iespējas, izmantojot informāciju, gūt radošu pieredzi un zināšanas, izpratni, iztēli un prieku;
  • ļauj skolēniem apgūt iemaņas kritiskai informācijas novērtēšanai neatkarīgi no tās iegūšanas veida, formas vai informācijas avota;
  • izkopj spēju izprast informācijas apmaiņas veidus savā dzīves vietā;
  • nodrošina pieeju vietējām, rajona, valsts un globāla mēroga informācijas krātuvēm un izpratni par iespējām, ko lietotājam dod ideju, pieredzes, uzskatu daudzveidība;
  • organizē pasākumus, kas veicina piederības apziņu savai kultūras un sociālajai videi;
  • strādā ar skolēniem, skolotājiem, administrāciju un vecākiem, lai īstenotu skolas mācību un audzināšanas mērķus;
  • nostiprina apziņu, ka intelektuālā brīvība un informācijas pieejamība ir būtiska atbildīgu valsts pilsoņu audzināšanā un līdzdalībā demokrātijas attīstībā;
  • veicina lasīšanu, radot iespēju bibliotēkas materiālus un pakalpojumus izmantot plašai sabiedrībai.

 *IFLA skolu bibliotēku manifests 


Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA)

IFLA pasaules bibliotēku karte.

 

 *IFLA skolu bibliotēku manifests 


 

 

 


Dalīties: