logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Kāpēc ir vērts mācīties VENTSPILS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJĀ?

MŪSU SKOLĒNI:

 1. iegūst vispusīgas un padziļinātas zināšanas dažādos mācību priekšmetos atbilstoši izvēlētajai specializācijai;
 2. mācās pie profesionāliem un pieredzējušiem skolotājiem;
 3. izmanto jaunākās informācijas komunikāciju tehnoloģijas mācību darbā;
 4. apgūst mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences un prasmes (kritiski izvērtēt informāciju, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, uzstāties auditorijas priekšā, sadarboties komandā, risināt problēmas u.c. prasmes);
 5. ir mērķtiecīgi un cenšas sasniegt augstus rezultātus mācību darbā un ārpusstundu aktivitātēs.

MŪSU SKOLOTĀJI:

 1. izmanto mācību metodes un paņēmienus, kas palīdz saskatīt un attīstīt katra skolēna individuālo talantu un potenciālu;
 2. regulāri pilnveido zināšanas un profesionālās iemaņas, apmeklējot dažādas lekcijas, seminārus un citus izglītojošus pasākumus;
 3. mērķtiecīgi sagatavo skolēnus dalībai pilsētas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
 4. regulāri seko līdzi skolēnu mācību rezultātiem un dalās savā profesionālajā pieredzē ar pilsētas un novada skolotājiem;
 5. izvirza augstus mērķus sev un saviem skolēniem un palīdz šos mērķus īstenot.

PIE MUMS TU VARĒSI PIEDALĪTIES:

 1. skolēnu pašpārvaldē un iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
 2. pilsētas, novada un valsts mācību olimpiādēs un konkursos;
 3. valsts mēroga un starptautiskajos projektos, lai kopā ar skolēniem no citām valstīm īstenotu radošas idejas;
 4. sporta sacensībās, ko nodrošina modernas sporta zāles pieejamība mūsu skolēniem;
 5. skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (pūtēju orķestrī, korī, teātra studijā).

MĒS ĻOTI LEPOJAMIES:

 1. ar saviem skolēniem un viņu panākumiem mācībās, sportā, kultūras un sabiedriskajā darbībā;
 2. ar skolas tradīcijām (Latvijas dienu pasākumiem; sporta svētkiem; pateicības dienu “Tuesi mūsu lepnums” u.c.);
 3. ar skolas absolventiem, kuru vidū ir plašākā sabiedrībā atpazīstami līderi (kultūras darbinieki, uzņēmēji, ārsti, sportisti un citu jomu profesionāļi).

 


Dalīties: