logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Kāpēc ir vērts mācīties VENTSPILS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJĀ?

MŪSU SKOLĒNI:

 1. iegūst vispusīgas un padziļinātas zināšanas dažādos mācību priekšmetos atbilstoši izvēlētajai specializācijai;
 2. mācās pie profesionāliem un pieredzējušiem skolotājiem;
 3. izmanto jaunākās informācijas komunikāciju tehnoloģijas mācību darbā;
 4. apgūst mūsdienu sabiedrībā nepieciešamās kompetences un prasmes (kritiski izvērtēt informāciju, pamatot un aizstāvēt savu viedokli, uzstāties auditorijas priekšā, sadarboties komandā, risināt problēmas u.c. prasmes);
 5. ir mērķtiecīgi un cenšas sasniegt augstus rezultātus mācību darbā un ārpusstundu aktivitātēs.

MŪSU SKOLOTĀJI:

 1. izmanto mācību metodes un paņēmienus, kas palīdz saskatīt un attīstīt katra skolēna individuālo talantu un potenciālu;
 2. regulāri pilnveido zināšanas un profesionālās iemaņas, apmeklējot dažādas lekcijas, seminārus un citus izglītojošus pasākumus;
 3. mērķtiecīgi sagatavo skolēnus dalībai pilsētas, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu konkursos;
 4. regulāri seko līdzi skolēnu mācību rezultātiem un dalās savā profesionālajā pieredzē ar pilsētas un novada skolotājiem;
 5. izvirza augstus mērķus sev un saviem skolēniem un palīdz šos mērķus īstenot.

PIE MUMS TU VARĒSI PIEDALĪTIES:

 1. skolēnu pašpārvaldē un iesaistīties skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
 2. pilsētas, novada un valsts mācību olimpiādēs un konkursos;
 3. valsts mēroga un starptautiskajos projektos, lai kopā ar skolēniem no citām valstīm īstenotu radošas idejas;
 4. sporta sacensībās, ko nodrošina modernas sporta zāles pieejamība mūsu skolēniem;
 5. skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos (pūtēju orķestrī, korī, teātra studijā).

MĒS ĻOTI LEPOJAMIES:

 1. ar saviem skolēniem un viņu panākumiem mācībās, sportā, kultūras un sabiedriskajā darbībā;
 2. ar skolas tradīcijām (Latvijas dienu pasākumiem; sporta svētkiem; pateicības dienu “Tuesi mūsu lepnums” u.c.);
 3. ar skolas absolventiem, kuru vidū ir plašākā sabiedrībā atpazīstami līderi (kultūras darbinieki, uzņēmēji, ārsti, sportisti un citu jomu profesionāļi).

Ārējo ekspertu skolas novērtējums (VV1Ģ akreditēta līdz 2023.gada 9.aprīlim)

Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis

Nepietiekami

Pietiekami

Labi

Ļoti labi

1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas

     

X

2. Mācīšana un mācīšanās

 

 

 

 

2.1. Mācīšanas kvalitāte

 

 

X

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte

 

 

X

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

 

X

 

3. Izglītojamo sasniegumi

 

 

 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

vērtē aprakstoši

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

vērtē aprakstoši

4. Atbalsts izglītojamiem

 

 

 

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 

 

X

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā

 

 

 

X

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

 

 

X

 

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

 

 

 

X

4.5. Atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

vērtē aprakstoši

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

 

 

 

X

5. Iestādes vide

 

 

 

 

5.1. Mikroklimats

 

 

 

X

5.2. Fiziskā vide

 

 

X

 

6. Iestādes resursi

 

 

 

 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

 

 

 

X

6.2. Personālresursi

 

 

 

X

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

 

 

 

7.1. Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana

 

 

X

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

 

 

X

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

 

 

X

Kopsavilkumā:

 

 

7

9


Dalīties: