logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Kādas ir Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu, skolotāju un vecāku VĒRTĪBAS?

RAKSTURA ĪPAŠĪBAS.

1. MĒRĶTIECĪBA. Izvirza augstus, sasniedzamus mērķus un plāno veicamās darbības, lai mērķus sasniegtu; nebaidās kļūdīties un riskēt; mācās no savām un citu pieļautajām kļūdām; pirms rīcības izvērtē šīs rīcības radītās sekas; ir neatlaidīgs mērķu sasniegšanā, patstāvīgi pārvar šķēršļus un grūtības, nepadodas grūtību priekšā; pēc nosprausto mērķu sasniegšanas izvirza jaunus mērķus un neapstājas pie sasniegtā; patstāvīgi plāno savu profesionālo nākotni atbilstoši interesēm; savā rīcībā orientējas uz augstāko rezultātu (izcilību).

2. ATBILDĪBA. Uzņemas atbildību par savu rīcību un tās radītajām sekām; izpilda solījumus un atzīst pieļautās kļūdas, lai no tām mācītos; godprātīgi izpilda uzticētos pienākumus; iesāktos darbus paveic līdz galam; patstāvīgi pieņem lēmumus par savu nākotni un izvēlas piemērotāko alternatīvu; ir godīgs pret sevi un apkārtējiem; izrāda iniciatīvu un ir līderis, strādājot komandā; pienākumus veic kvalitatīvi un norādītajā laikā.

3. PATSTĀVĪBA. Pieņem pārdomātus lēmumus, kas ietekmē turpmāko dzīvi; izvērtē dažādas alternatīvas un izvēlas labāko variantu; meklē atbalstu un palīdzību, pirms ir radušās problēmas; plāno savu nākotni un rīkojas atbilstoši nākotnes iecerēm; izsaka savu viedokli un argumentēti pamato to; nebaidās no izaicinājumiem, ir drosmīgs izmēģināt jaunas lietas; spēj pielāgoties dažādām dzīves situācijām un piedāvā oriģinālus, radošus risinājumus; plāno savu laiku un izvērtē prioritātes.

PRASMES.

1. SADARBĪBA. Uzklausa citu cilvēku viedokli; labprāt sadarbojas ar citiem un uzņemas atbildību komandā; bez aizspriedumiem izturas pret atšķirīgi domājošiem cilvēkiem; sastrādājas komandā un respektē viedokļu dažādību; ir gatavs organizēt un vadīt citus cilvēkus un būt par komandas līderi; pieņem pārdomātus lēmumus, ņemot vērā citu iesaistīto cilvēku viedokli un situācijas apstākļus.

2. KRITISKĀ DOMĀŠANA. Patstāvīgi analizē informāciju un sistematizē savas zināšanas; atlasa būtiskāko informāciju un nosaka savas rīcības prioritātes; kritiski izvērtē savu darbību, apzinoties savas stiprās puses un izaicinājumus; pauž pamatotu, argumentētu viedokli dažādās dzīves situācijās; ieklausās citu cilvēku vērtējumā, lai uzlabotu savu sniegumu; pārzina faktus (zināšanas) un saskata likumsakarības; izsaka un aizstāv savu viedokli arī plašākā auditorijā.

3. UZŅĒMĪBA. Labprāt uzņemas iniciatīvu, piedāvā savas idejas un risinājumus; seko līdzi aktualitātēm un iesaistās sabiedriskajos procesos; paļaujas uz sevi un citiem cilvēkiem; pozitīvi raugās uz pārmaiņām; pats plāno savu dienaskārtību un seko līdzi izvirzīto mērķu sasniegšanai; nebaidās meklēt atbalstu un palīdzību nepieciešamības gadījumā; ir pārliecināts par pieņemtajiem lēmumiem un izdarītajām izvēlēm.


Dalīties: