logo

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA

KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA TALANTU IZAUGSMEI

Noderīgi

 

"NĀKOTNE PIEDER TIEM, KURI TIC SAVU SAPŅU KRĀŠŅUMAM."

ELEONOR ROOSEVELT

 

MANS SAPNIS - MANA KARJERA!

 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē. Pilnveidotā mācību satura būtība ir vērsta uz to, lai skolēniem būtu iespēja atklāt, attīstīt un pilnveidot savas stiprās puses, realizēt intereses, mācīties darot, skaidri apzinoties katras darbības sasniedzamos rezultātus, kā arī saņemt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti.

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji jēdzienu "karjera" skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, savas un popularitātes sasniegšana,tad tagad termins "karjera" ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profeionālajā jomā, bet arī kā likumsakarīga personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības, ģimene un darbs.

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

 • Izprast sevi
 • Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
 • Veidot pašapziņu
 • Apzināt savas stiprās un vājās puses
 • Plānot un vadīt savu karjeru
 • Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
 • Pētīt izglītības iespējas
 • Pieņemt lēmumu

Karjeras izglītība mūsu skolā!

 

 Karjeras izglītības īstenošana skolā:

 • mācību stundu ietvaros
 • klases stundās
 • ārpusstundu aktivitātēs
 • individuālajās konsultācijās ar karjeras konsultantu

Karjeras konsultants palīdz:

 • apzināties spējas, prasmes, intereses, kompetences
 • paaugstināt pašnovērtējumu, pašmotivāciju
 • saņemt atbalstu piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē
 • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs
 • iegūt rīcības plānu - ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē

Piedāvāju:

 • grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi, testi, efektīva CV izveide u.c.)
 • tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem
 • Ēnu diena, karjeras nedēļa, mācību ekskursijas
 • informatīvus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem
 • individuālās karjeras konsultācijas skolēniem un vecākiem (iepriekš jāpierakstās)

Individuālās karjeras konsultācijās:

 • konsultants atbalstu sniedz noteiktā laika posmā, noteiktā vietā
 • konsultants stingri ievēro savas profesionalitātes lomas robežas
 • konsultants mērķtiecīgi vada konsultēšanas gaitu
 • konsultants izmanto profesionāļu vidē atzītus atbalsta sniegšanas paņēmienus un metodes
 • konsultants nedod padomus, bet palīdz saprast sevi un mainīt savu rīcību, uzvedību, darbošanos

Pieteikšanās uz karjeras konsultācijām, iepriekš rakstot karjeras konsultantei

Evai Zeltzaķei e-klasē vai e-pastā: eva.zeltzake@ventspils.lv

_________________________________________________

Karjeras izglītības  programma 2023./2024.