Mācību materiālam ir aktualizēts saturs, ir iekļauti jauni piemēri rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumos, kā arī tajā ietvertā informācija ir izstrādāta saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem. Tāpat kā līdz šim, metodiskajā materiālā ir iekļautas darba lapas skolotājiem un skolēniem, kas veicina temata apguvi, kā arī palīdz nostiprināt jauniegūtās zināšanas.